Rijksoverheid

LMS

Het landelijk SCL-loket (SCL = Special Coverage Location) is het contactpunt voor de gebruikers van het C2000-netwerk binnen de veiligheidsregio's, politie en defensie. In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het landelijk SCL-loket ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Het landelijk SCL-loket geeft advies en ondersteunt bij de uitvoering van het landelijk SCL-beleid.

Special Coverage Location (SCL)

Er zijn objecten waar het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk wordt geacht dat hulpverleners er met elkaar en met de meldkamers kunnen communiceren (binnenhuisdekking). Denk hierbij aan winkelcentra, (spoor)tunnels of voetbalstadions; kortom, gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn. Binnenhuisdekking wordt voor spraak- en datacommunicatie met C2000 niet gegarandeerd. In sommige gevallen wordt een dergelijk gebouw aangewezen als SCL.

Een SCL is een object dat van een radiotechnische installatie is voorzien om binnen dat object communicatie met C2000 mogelijk te maken. Technisch is het nagenoeg altijd mogelijk dat een dergelijke locatie wordt voorzien van binnenhuisdekking. Eén van de spelregels daarbij is dat het bevoegd gezag (College van B&W) beslist dat er binnenhuisdekking aanwezig moet zijn.

Met de komst van de Ministeriële Regeling ‘Radiodekking C2000 in bouwwerken’ van 1 juli 2020 komt er een wijziging in de tot dan toe geldende situatie. Naast de aangewezen SCL’s bestaat nu ook ruimte voor het toelaten van vrijwillige SCL’s.

Wat is het landelijk SCL-loket?

Het landelijk SCL-loket brengt alle belanghebbende partijen, zoals hulpverleningsdiensten, gemeentelijke diensten en objecteigenaren, bij elkaar met als doel C2000 binnenhuisdekking te realiseren, daar waar de gezamenlijke hulpverleningsdiensten dat noodzakelijk vinden.

Voor een goede uitvoering van het landelijk SCL-beleid is een procedure opgesteld. In deze procedure zijn de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe een bouwwerk uiteindelijk aangewezen wordt. Het landelijk SCL-loket adviseert en ondersteunt bij het aanwijzen en realiseren.

C2000-netwerk

C2000 is het digitale netwerk voor mobiele communicatie voor de Nederlandse hulpverleningsdiensten. Het is een besloten en beveiligd netwerk, geschikt voor zowel spraak als data, multidisciplinair en op termijn kan er over de landsgrenzen gecommuniceerd worden met buitenlandse hulpverleners.

Eén van de grootste voordelen van C2000 is dat het één landelijk dekkend netwerk is. Buitenshuis kunnen gebruikers van het netwerk communiceren. Binnenhuisdekking wordt niet gegarandeerd.

Inkoppeling op het C2000-netwerk

Voor het inkoppelen op het C2000-netwerk levert het Coördinatiepunt van Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) een C2000-koppelvlak. Het koppelvlak dient aan bepaalde eisen te voldoen. Voor de levering van het koppelvlak voor de SCL-installatie verwijzen we u naar de procedure van de LMS.

Meer informatie?

Voor informatie of vragen over het proces, de behoeftestelling en uiteindelijke procedure tot (vrijwillige) aanwijzing als SCL kunt u contact opnemen met:

Landelijk SCL-loket
Telefoon: 088-6621755
E-mail: Landelijk-sclloket@politie.nl

En onder deze link naar de handreiking

Voor informatie of vragen over het inkoppelen op het C2000-netwerk kunt u contact opnemen met:

Nationale Politie
IV-organisatie
Sector Meldkamer Diensten Centrum
Afdeling Coördinatiepunt
Telefoon 088 662 03 19
E-mail scl.c2000@politie.nl