Rijksoverheid

LMS

Proces tot toestemming voor het inkoppelen van de voorziening op het C2000-netwerk

1. De objecteigenaar vult een aanmeldingsformulier in en zendt dit aan Landelijke Meldkamer Samenwerking/Coördinatiepunt. Hierbij dient er een kopie van de aanwijzing van Bevoegd Gezag toegevoegd te worden óf, in geval van een vrijwillige SCL, het adviesrapport van de Landelijke Advies Commissie SCL. LMS bepaalt, als gemandateerde van de minister van Justitie en Veiligheid, of in geval van een aanvraag vrijwillige SCL, deze op het C2000-netwerk wordt toegelaten. Indien nodig, wordt de Minister hierover geraadpleegd.

2. Indien u al objecteigenaar van een SCL bent en er gaat een wijziging in de SCL plaatsvinden, vult u het aanmeldformulier wijziging in.

3. Het Coördinatiepunt laat een donorcelbepaling uitvoeren en geeft de gegevens door aan de objecteigenaar.

4. Nadat de objecteigenaar samen met de SCL-leverancier akkoord gaat met de donorcel stelt het Coördinatiepunt binnen 14 werkdagen een offerte op voor het treffen van voorzieningen in het C2000-netwerk. De hoogte van de kosten zijn opgenomen in het overzicht kosten inkoppeling SCL aan het C2000-netwerk.

5. De objecteigenaar verklaart zich akkoord met de offerte voor de aanpassing van het buitennetwerk benodigd voor de aansluiting van de SCL-installatie.

6. Daarna ontvangt de objecteigenaar het definitieve donorformulier met gegevens benodigd voor het inregelen van de SCL en het pré-keuringsdocument inclusief naslagwerk van het koppelvlak met het C2000-netwerk. Indien de door MDC aangewezen donorcel een Dedicated Basis Station (DBS) betreft, ontvangt de objecteigenaar het pré-keuringsdocument DBS.

7. De objecteigenaar is zelf verantwoordelijk een leverancier aan te stellen die zorgt voor de radio technische installatie in het object. De installatie dient te voldoen aan de laatst geldende aansluitvoorwaarden zoals afgegeven door Politie LMS. De objecteigenaar overhandigt de aansluitvoorwaarden aan zijn leverancier. Indien de door LMS aangewezen donorcel een Dedicated Basis Station (DBS) betreft, zal de installatie moeten voldoen aan de aansluitvoorwaarden DBS.

8. Daarnaast dient de objecteigenaar door middel van het eerder aangeleverde pre-keuringsformulier een aanvraag voor de keuring van de SCL-installatie in bij het Coördinatiepunt. De Politie LMS keurt, na realisatie en na eventuele aanpassing van het C2000-netwerk, de SCL-installatie.

9. Bij een positieve uitkomst van de keuring wordt de vergunning verleend door de Sectorhoofd van Politie LMS namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid door middel van een toestemmingsbrief.