Rijksoverheid

LMS

Onderzoeksrapporten

Eindrapportage Expertgroep C2000

Naar aanleiding van drie incidenten in 2009, te weten de te weten de vliegtuigramp met een toestel van Turkish Airlines (Poldercrash), de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag en de ongeregeldheden op het strand van Hoek van Holland, waarbij hulpverleners problemen hebben ervaren met het gebruik van C2000 heeft de minister van BZK een expertgroep ingesteld. De expertgroep had als opdracht de oorzaak van de problemen vast te stellen en advies te geven over de benodigde maatregelen.

Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid Hulpverlening na vliegtuigongeval Turkish Airlines

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft op 6 juli 2010 zijn definitieve bevindingen gepresenteerd van het onderzoek naar de hulpverlening na het ongeval met de Boeing van Turkish Airlines op 25 februari 2009. Het doel van het onderzoek is te beoordelen of uit het verloop van de hulpverlening na het vliegtuigongeval lessen zijn te trekken ter verbetering van de hulpverlening bij grote ongevallen in de toekomst. Ook de werking van C2000 is onderzocht.

Meetrapporten

EMF Meting Maastricht

Rapport van een elektromagnetische veldensterkte (EMF) meting in het centrum van Maastricht uit oktober 2010. De meting is uitgevoerd door de firma TÜV Rheinland voor en na de inschakeling van een nieuwe antennemast en beperkt zich tot de frequenties van C2000 (TETRA) en P2000 (Paging).

Onderzoek leefmilieu TNO

Onderzoek van TNO (Technisch en Elektronisch Laboratorium) naar de effecten van C2000 op het leefmilieu.

Regelgeving

Aanbeveling Europese Unie

Aanbeveling van de Europese Unie over blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden ter voorkoming van gezondheidseffecten bij mensen.

Vrijstellingsvoorschriften en Besluit omgevingsrecht voor vergunningsvrij bouwen

Voor C2000 antennemasten is geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Hier vindt u de publicatie van de vrijstellingsvoorschriften voor vergunningsvrije bouw in het Staatsblad van juli 2002, alsmede het document Besluit omgevingsrecht van 26 november 2010.

Nationaal Antennebeleid

Het Nationaal Antennebeleid moet de wildgroei van antennemasten voorkomen. Dit beleid geldt voor overheidsobjecten. In de nota Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is beschreven hoe deze samenwerking geregeld dient te worden.

Overig

Algemene informatie communicatienetwerk C2000

Het Meldkamer Diensten Centrum is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het C2000 communicatienetwerk. In dit document vindt u een algemene beschrijving van het radionetwerk C2000.