Rijksoverheid

MDC

Wat is de LMC?

De landelijke meldingsclassificaties (LMC) zijn een eenduidige landelijke standaard incidenttypering ten behoeve van een gezamenlijk incidentbeeld en een effectieve en snelle inzet. Het is bestemd voor 1 landelijke meldkamerorganisatie en haar partners.

De landelijke set LMC bestaat uit 9 hoofdniveaus (Alarm, Bezitsaantasting, Verkeer, Brand, Dienstverlening, Gezondheid, Leefmilieu, Ongeval, Veiligheid & Openbare orde, Verkeer). Daarnaast zijn er landelijke karakteristieken en waarden ontwikkeld voor de detaillering van het incident. Deze zijn nodig voor het informeren van de eenheden, de alarmeringsteksten, bij opschaling en managementinformatie.

De diversiteit van 10.000 verschillende classificaties is met de multi- en monodisciplinaire LMC set teruggebracht naar 311 meldingsclassificaties en 642 landelijke karakteristieken inclusief waarden.

De doelstellingen van de LMC set:

  • Het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking aan de hand van een eenduidige beeldvorming van het incident om snel tot de juiste inzet van de eenheden te komen.

  • Het faciliteren van de samenvoeging van meldkamers en de uitwisseling van informatie tussen de meldkamers binnen de Landelijke meldkamerorganisatie.

  • Het verbeteren van de voorzieningen van de centralisten in geval van uitwisseling van personeel, uitwijk en opleidingen.

  • Een efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling met de partners van de meldkamer.

  • Een efficiënt en effectief gegevensmanagement op de meldkamer en beheer op landelijk niveau.

Een nieuwe ontwikkeling is de landelijke standaard set parsertermen. Deze is beschikbaar voor alle meldkamers en op basis van de praktijkervaringen wordt deze beheerd. Eind 2015 zal de set parsertermen aan de koepels ter vaststelling worden aangeboden. Het beheer wordt gevoerd gelijk met de LMC set. De landelijke set parsertermen is ook opgenomen op de website.

Vaststelling LMC versies

Na een pilot periode in 2010-2011 is in 2012 tot invoering overgegaan. Hiertoe is besloten door de besturen van de disciplines en het Veiligheidsberaad op aangeven van het multidisciplinaire portefeuillehoudersoverleg Informatievoorziening.

Ieder jaar komt er een nieuwe versie LMC uit. Deze versie komt tot stand door overleg in de multidisciplinaire expertgroep LMC samengesteld door de disciplines. Deze expertgroep is gelieerd aan de multidisciplinaire expertgroep GMS (MEG).

Landelijk beheer

Bij het landelijke beheer van de landelijke standaard zijn meerdere partijen betrokken zoals de koepelorganisaties, het MEG, Meldkamerdienstencentrum (Nationale Poltie/MDC) en de regionale meldkamers. Indien er een wijziging in de set wordt doorgevoerd moet deze passen in het landelijke beleid en het moet aansluiten bij de dagelijkse werkprocessen in en om de meldkamer. Het technisch beheer wordt door MDC uitgevoerd. Het tactisch en strategisch beheer ligt bij de multidisciplinaire expertgroep LMC en het portefeuillehoudersoverleg IV.

Het beheer bestaat uit:?

Technisch/operationeel:

1. ??????De set LMC actueel houden

  • De set meldingsclassificaties en karakteristieken (700 elementen) verdeeld over een drie-laagse structuur, die consistent en volledig moet zijn.

  • Het aanpassen van de updatescripts van LMC in GMS.

  • Afstemming met de werking en onderdelen van het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) waaronder de hints en tabbladen in GMS.

2. ????? Aansluiten op de werkprocessen en systemen in en om de meldkamer?

Met name gaat het om de landelijke tabel van Basisvoorziening Handhaving politie, Intakeprotocol systemen, landelijke scenario’s en standaarden.?

3. ??????Uitbrengen van nieuwe versies LMC?

In overleg met de meldkamer wordt de nieuwe set ingevoerd. De meldkamer zal nagaan waar de verschillen zijn met de ‘oude’ set en zal zo nodig inzetvoorstellen moeten aanpassen. Ook de centralist moet op de hoogte zijn van de wijzigingen.

Tactisch/strategisch

Onder tactisch en strategisch beheer valt onder meer de multidisciplinaire coördinatie, de release planning, de afstemming met de koepels, overleg hoofden GMK, monitoring gebruik, handhaving en advisering strategisch beheer.?

Het beheer van de LMC set volgt zoveel mogelijk de reguliere GMS overlegstructuur. De verzoeken tot wijziging worden door de beheerders GMS gecoördineerd en voorbesproken in de monodisciplinaire GMS werkgroepen. Daar wordt besloten welke verzoeken tot wijzigingen aan het MEG worden voorgelegd. In het MEG wordt de concept definitieve nieuwe set LMC samengesteld.?

Voor de witte set geldt dat de bijgevoegde wijzigingsverzoeken worden aangemeld bij AZN. De uitkomsten van intakeprotocollen zijn geïntegreerd in de LMC set in de vorm van karakteristieken en waarden.?

Wijzigingsverzoeken?

Voor het indienen van een wijzigingsverzoek op de set LMC is hieronder een mutatieformulier bijgevoegd. Deze kunt u mailen naar het verzamelpunt bij het meldkamerdienstencentrum, de GMS groep, zoals vermeld op het formulier.

Mutatieformulier LMC

Voor meer informatie over het beheer kunt u terecht bij lmc-beheer.applicatie-competence-center.mdc@politie.nl