Rijksoverheid

LMS

Zicht op beheertaken vernieuwd C2000-spraaknetwerk

18-12-2018

In de nieuwe situatie wordt een gedeelte van het beheer centraal uitgevoerd als gevolg van de centrale ICT-architectuur. Het is voor gebruikers van belang dat een versnipperde beheerorganisatie wordt voorkomen en dat het beheer van C2000 in samenhang met het beheer van de andere voorzieningen wordt ingericht.

Landelijke afspraken

Begin dit jaar zijn nieuwe uniforme, landelijke afspraken vastgelegd in het Operationeel beheermodel. Dit beheermodel beschrijft de beheertaken en geeft aan door wie deze taken uitgevoerd worden en welke landelijke afstemming nodig is om gezamenlijk afspraken te maken over het gebruik en de inrichting van C2000. Zogeheten usecases beschrijven op hoofdlijnen welke stappen door welke organisatie worden gezet, welke communicatiemomenten er zijn en wanneer beheertools daarbij nodig zijn. Op deze wijze wordt inzichtelijk hoe de verschillende beheerders met elkaar samenwerken bij de uitvoer van de beheertaken, zoals die beschreven staan in het beheermodel.


Fundament

De use-cases zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de meldkamers, disciplines, MDC en LMS en zijn hierop in oktober jl. vastgesteld in het CIO-beraad. Hiermee wordt geborgd dat de usecases landelijke toepasbaar zijn en als landelijk kader gelden. Een belangrijke stap, aldus Han de Brock, voorzitter Gebruikersoverleg C2000: “De kwaliteit van het C2000 systeem wordt geborgd in het Beheer; de usecases vormen het fundament voor dat beheer. Alle gebruikers dragen daaraan bij, zodat het beheer uniform geïmplementeerd en uitgevoerd kan worden, ten behoeve van een hoge kwaliteit van lange duur’.

Het belang van de usecases wordt ook door MDC onderschreven, zegt Maarten Nacinovic, sectorhoofd MDC: “Het is eigenlijk een bundeling van minimaal 14 jaar ervaring en opgebouwde praktijk met C2000, uitgeschreven in herkenbare beheersituaties. Dit is zeer geschikt om te toetsen hoe de ervaren praktijk met de nieuwe techniek werkt. Dit vanuit het perspectief van de beheerder in plaats vanuit het systeem.”

Eerste set usecases

In de usecases is, vanuit het perspectief van de gebruiker of beheerder, het werkproces van veel voorkomende situaties uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het programmeren van randapparatuur of het verhelpen van een storing aan het RABS. De usecases worden gefaseerd uitgewerkt waarbij de planning van IVC leidend is. In de eerste set zijn de usecases met betrekking tot C2000 spraak (in combinatie met ACR, de aangepaste versie van de huidige radiobediening) uitgewerkt. Er zijn usecases uitgewerkt voor randapparatuur, radiobediening, gebruik en monitoring, beveiliging, technisch onderhoud en kwaliteit van het netwerk en apparatuur. Ook bij de doorontwikkeling van de usecases wordt het meldkamerveld betrokken. De usecases worden opgesteld in overleg met het GBO C2000 en met LMS.

Toepassingsmogelijkheden usecases

De usecases hebben meerdere toepassingsmogelijkheden:

· Landelijke procedures en werkafspraken: de usecases beschrijven de procesgang en maken inzichtelijk welke - meer gedetailleerde – procedures en werkafspraken nodig zijn.

· Beheerprocestest: de usecases zijn input voor de beheerprocestest. Het nieuwe C2000 wordt onderworpen aan de Beheeracceptatietest (BAT), deze test is gericht op de beheerbaarheid van de nieuwe technologie. Aanvullend is de beheerprocestest gericht op het beheerproces om inzichtelijk te maken of het beheer goed is georganiseerd en de afspraken tussen de verschillende beheerders functioneren.

· Opleidingen: de usecases worden gebruikt voor het opleiden van de beheerders.


Vervolgstappen

Op dit moment worden de usecases vooral voor de projectmatige invoering van vernieuwd C2000 gebruikt. Met deze eerste set wordt in het kader van het landelijk IVC-traject het beheerproces getoetst, waarbij lokaal beheerders van de meldkamers meedoen. Het kan natuurlijk zo zijn dat hierbij bevindingen naar voren komen die leiden tot het aanpassen van de usecases. Daarnaast komen er nog meer usecases na de implementatie van C2000 spraak voor de toekomstige Eurofunk Radiobediening. Het is dus een werkdocument. De volgende versie wordt in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.

Wil je meer weten over de beheertaken, rollen en usecases die nu zijn uitgewerkt, kijk dan op de C2000 website en lees het rapport Usecases Beheer C2000 <inloggen noodzakelijk>

Terug