Rijksoverheid

LMS

Migratiescenario vernieuwing C2000 nader uitgewerkt

27-01-2016

De vernieuwing van C2000 bevindt zich in de overgang van de ontwerpfase naar de bouw- en testfase. De minister van Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding hiervan de Tweede Kamer over de voortgang van de vernieuwing van C2000 schriftelijk geïnformeerd. Onderdeel van de ontwerpfase was het uitwerken van het migratiescenario voor de overgang van het oude naar het vernieuwde C2000-netwerk. In dit artikel worden de achterliggende overwegingen bij het gekozen migratiescenario toegelicht.

De belangrijkste wijziging die bij de nadere uitwerking in overleg met alle betrokkenen is aangebracht is de keuze om de nieuwe RABS niet tijdelijk aan te sluiten op het huidige netwerk, zoals initieel het plan was. Daar wordt, nu meer technische informatie beschikbaar is, op grond van een risicoanalyse vanaf gezien.

Bij de nadere uitwerking spelen de veiligheid, de gevolgen voor de gebruikers maar ook de kosten en de doorlooptijd een belangrijke rol. Voor zover het gaat om tijd en geld stond het programma IVC het afgelopen jaar voor een aantal uitdagingen. Zo werd de benodigde technische informatie pas na de juridische procedure tegen de uitslag van de gunning door de leverancier beschikbaar gesteld. In de fase erna bleek dat de koppeling met de nieuwe RABS van Eurofunk alleen kan worden gerealiseerd door ingrijpende aanpassingen in het bestaande netwerk. Daardoor dreigden een behoorlijke vertraging en aanzienlijke meerkosten. Dit was aanleiding voor de leveranciers van het vernieuwde C2000 om in afstemming met het programma IVC verschillende migratiescenario’s te verkennen en af te wegen tegen het oorspronkelijke plan. Bij deze verkenning speelden de veiligheid en de gevolgen voor de gebruiker een belangrijke rol.

Uit de nadere verkenning van het oorspronkelijke plan blijkt dat het oude decentraal ingerichte netwerk van huidige netwerk en het vernieuwde centraal ingerichte netwerk van Hytera in combinatie met de nieuwe RABS net iets verschillend werken. Dat zou betekenen dat de centralisten in korte tijd twee keer zouden moeten worden opgeleid om zich de wijzigingen in het gebruik van het radiobediensysteem eigen te maken.

Tevens is uit de analyse gebleken dat met de koppeling van de nieuwe RABS aan het oude netwerk en daarna aan het nieuwe netwerk er op de nacht van migratie meer instellingen in de meldkamer moeten worden omgezet dan oorspronkelijk werd ingeschat. Hierdoor zou de migratie complexer worden dan in eerste instantie was voorzien.

Ten slotte zou er bij de migratie een overgangssituatie ontstaan waarbij op het huidige netwerk in sommige meldkamers de huidige RABS en in andere meldkamers de nieuwe RABS zouden zijn aangesloten. Uit de risicoanalyse blijkt dat de kans bestaat dat dan informatie niet in beide systemen terecht komt, bijvoorbeeld statussen. Hierdoor kunnen onacceptabele operationele risico’s ontstaan.

Zowel voor de centralisten, de beheerders als de leveranciers blijkt het uitgewerkte scenario uiteindelijk een lagere inspanning en minder operationele risico’s met zich mee te brengen ten opzichte van het initiële plan. Op grond van bovenstaande risicoanalyse is dan ook besloten om af te zien van het tijdelijk koppelen van de nieuwe RABS aan het huidige netwerk.

Het programma IVC neemt vanzelfsprekend passende maatregelen gericht op het voorkomen van risico’s voor de gebruikers. Daarbij staan het zorgvuldig testen, het opleiden en het tijdig oefenen centraal. Door de nieuwe RABS alleen te koppelen aan het nieuwe netwerk kan het nieuwe netwerk voorafgaand aan de migratie in zijn geheel worden opgebouwd in de meldkamers en volledig worden getest (end to end) zonder verstoring van het operationele proces. Tevens is er meer tijd om de centralisten in één keer goed op te leiden. Daarbij hebben de centralisten in elke meldkamer de mogelijkheid om met de nieuwe RABS en het nieuwe netwerk te oefenen los van het oude nog in gebruik zijnde netwerk.

De aanpassing van het plan voor de migratie heeft alleen betrekking op het niet aansluiten van de nieuwe RABS op het oude netwerk. Conform het oorspronkelijke plan zal de overschakeling van het huidige netwerk naar het nieuwe Hytera netwerk in één nacht plaats vinden.

De nadere uitwerking van het migratiescenario is in de afgelopen maanden afgestemd met de inhoudelijk deskundigen van het veld, met de kolommen van politie, brandweer, ambulance en Defensie in de stuurgroep Vernieuwing en met de betrokken departementen en het Veiligheidsberaad in de Bestuurlijke regiegroep. Allen stemden in met de voorgestelde nadere uitwerking van de migratie.

Terug