Rijksoverheid

LMS

Het BIT-advies, wat betekent dat eigenlijk?

20-12-2016

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft begin 2016 de minister van Rijksdienst en Wonen verzocht Bureau ICT-Toetsing (BIT) een toets uit te laten voeren op het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC). Deze toets is een kritische externe doorlichting die verplicht is voor alle nieuwe ICT-projecten boven de 5 miljoen Euro van de rijksoverheid.

Mei - september

Bureau ICT-Toetsing heeft in de periode van mei tot en met september 2016 een toets uitgevoerd op het programma IVC. Ze hebben hiervoor een bureaustudie gedaan en hierbij alle projectplannen en de projectadministratie minutieus doorgenomen. Daarnaast heeft BIT zich gebaseerd op en eerdere toets van de CIO van VenJ en zijn tientallen interviews gehouden met de medewerkers van het programma IVC, de kolommen, de meldkamers, MDC, de leveranciers en bestuurders.

Vijf aanbevelingen en de opvolging

BIT heeft naar aanleiding van het onderzoek vijf aanbevelingen gedaan en in de beleidsreactie van de minister is aangegeven op welke wijze opvolging wordt gegeven aan de adviezen van BIT. De belangrijkste aanbeveling is om de migratie van het oude naar het nieuwe netwerk in detail uit te werken. BIT wil dat het programma helder maakt welke keuzes gemaakt kunnen worden bij de migratie. Binnen het programma is inmiddels een deelproject migratie gestart om uitvoering te geven aan deze aanbeveling. Dat betekent overigens niet dat het migratiescenario hoeft te wijzigen. Wat het wel betekent is dat nog een keer zorgvuldig zal worden bezien welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn en welke operationele consequenties verbonden zijn aan de keuzes. Verder benoemt BIT een aantal punten (het rapport spreekt over leemtes) die ingevuld moeten worden als randvoorwaarde voor een succesvolle migratie. Ook is BIT kritisch over de samenhang tussen alle activiteiten die samenhangen met de vernieuwing; er moet veel gebeuren, niet alleen binnen het programma maar ook op de meldkamers en binnen de kolommen. Op dit punt is sinds september 2016 veel gebeurd. Zo worden de randvoorwaarden bij de kolommen op stuurgroepniveau gemonitord en zijn voor alle meldkamers integrale Meldkamerimplementatieplannen (MIP’s) opgesteld. BIT heeft geadviseerd om maatregelen te nemen die uitstel van de migratie mogelijk maken, dat betekent dat contractueel met de huidige leveranciers is vastgelegd dat het huidige netwerk kan blijven doordraaien zo lang als nodig is. De laatste aanbeveling is om de theoretische beschikbaarheid van C2000 op termijn te verhogen. Deze keuze ligt feitelijk buiten de scope van het programma maar de minister heeft toegezegd dit te gaan verkennen na de migratie.

Geen zoete broodjes

Het rapport is op punten kritisch over het programma, wat ook verwacht mag worden van een toets op dat niveau. Het BIT is er niet om zoete broodjes te bakken! BIT is ingesteld naar aanleiding van de Commissie Elias die de grote ICT-projecten van de overheid in de afgelopen jaren heeft onderzocht.

De belangrijkste aanbeveling van de commissie Elias is de oprichting BIT als een tijdelijke ICT-autoriteit. “Dit zal een kleine, efficiënte en slagvaardige organisatie moeten zijn. Gedurende een periode van vijf jaar zal het BIT alle projecten van de Rijksoverheid boven de 5 miljoen euro waarbij de ICT-component een belangrijke rol speelt, toetsen aan de hand van een set van tien basisregels (p. 10).” Deze regels zorgen ervoor dat goed wordt nagedacht over het hoe en waarom van een ICT-project, vóórdat het van start gaat. De commissie ziet het BIT als een 'sluis', waar projecten ook kunnen worden tegengehouden. BIT kan dus adviseren om een project te veranderen of te stoppen en heeft dit in de afgelopen periode ook gedaan bij enkele projecten.

Betekenis BIT

De aanbeveling van BIT hebben geleid tot een aanscherping op details van het programma IVC. Het BIT-advies is vooral een bevestiging van het feit dat de risicogestuurde aanpak de juiste is voor een dergelijk complex project. Bij het gehele traject wordt het programma bijgestaan door een onafhankelijke testinstantie en de belangrijkste risico’s worden maandelijks in de stuurgroep IVC geadresseerd. De aanbevelingen van BIT hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de risicosturing op het programma IVC en de succesvolle realisatie van het nieuwe communicatienetwerk voor onze hulpverleners.

Vragen?

Heeft u vragen over de vernieuwing, de aanbevelingen van BIT en / of de opvolging? Stuurt u dan een e-mail aan Remco Groet van het ministerie van VenJ via r.j.groet@minvenj.nl

Terug