Rijksoverheid

MDC

Regeling radiodekking C2000 in bouwwerken

C2000-netwerk

C2000 is het digitale netwerk voor mobiele communicatie voor de Nederlandse hulpverleningsdiensten. Het is een besloten en beveiligd netwerk, geschikt voor zowel spraak als data, multidisciplinair en op termijn kan er over de landsgrenzen gecommuniceerd worden met buitenlandse hulpverleners. Eén van de grootste voordelen van C2000 is dat het één landelijk dekkend netwerk is. Buitenshuis kunnen gebruikers van het netwerk communiceren. Binnenhuisdekking wordt niet gegarandeerd.

Special Coverage Location (SCL)

Er zijn objecten waar het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk wordt geacht dat hulpverleners er met elkaar en met de meldkamers kunnen communiceren (binnenhuisdekking).Binnenhuisdekking wordt voor spraak- en datacommunicatie met C2000 niet gegarandeerd. In sommige gevallen wordt een gebouw/object door bevoegd gezag aangewezen als SCL óf kan een objecteigenaar (onder voorwaarden) zelf een verzoek voor een C2000-koppeling doen.Een SCL is een object, die van een radio technische installatie is voorzien, om binnen dat object communicatie met C2000 mogelijk te maken. Technisch is het nagenoeg altijd mogelijk om een object te voorzien van binnenhuisdekking. De voorwaarden en mogelijkheden om een C2000-koppelvlak aan te vragen staan beschreven in de Ministeriële Regeling Radiodekkingslocaties.

Landelijk SCL-loket

Het landelijk SCL-loket brengt alle belanghebbende partijen (o.a. hulpverleningsdiensten, gemeentelijke diensten en objecteigenaren) bij elkaar met als doel C2000-binnenhuisdekking te realiseren daar waar de gezamenlijke hulpverleningsdiensten dat noodzakelijk vinden.Ter ondersteuning van het landelijk Regeling radiodekking C2000 in bouwwerken is een handreiking opgesteld. In deze handreiking zijn de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe een bouwwerk uiteindelijk aangewezen wordt. Het landelijk SCL-loket adviseert en ondersteunt zowel bij het aanwijzen door bevoegd gezag als bij verzoeken voor ‘vrijwillige SCL’s’.

Hebt u nog vragen over het traject voor aanmelding en aanwijzing van een bouwwerk, dan kunt u contact opnemen met het Landelijk SCL-loket.

Instituut Fysieke Veiligheid
Landelijk SCL-loket
Telefoonnummer 026 355 24 00
E-Mail: scl-loket@ifv.nl

Politie Meldkamer Diensten Centrum – Coördinatiepunt

Het Coördinatiepunt voert de Regeling radiodekking C2000 in bouwwerken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uit en begeleidt het inkoppelen van SCL’s op het C2000-netwerk. Hierbij worden er vaste procedures gevolgd. Om een C2000-koppelvlak aan te vragen moet er een Aanwijzing van Bevoegd Gezag zijn óf, als de inkoppeling op ‘vrijwillige basis’ is, een positief advies van een aangewezen gebruiker, Landelijke Advies Commissie SCL en de minister van Justitie en Veiligheid.

Inkoppeling op het C2000-netwerk

Voor het inkoppelen op het C2000-netwerk levert het Coördinatiepunt van Meldkamer Diensten Centrum een C2000-koppelvlak. Voordat het C2000-koppelvlak uitgegeven wordt, moet er een vaste procedure doorlopen worden. De Procedure levering C2000-koppelvlak treft u hier. klik hier

Hebt u nog vragen over het inkoppelen op het C2000-netwerk, dan kunt u contact opnemen met:

Nationale Politie
Landelijke Meldkamer Samenwerking
Meldkamer Diensten Centrum
Afdeling Coördinatiepunt
Telefoonnummer 088 662 03 19
E-mail: scl.C2000@politie.nl